fbpx

Live Bands

January Time Cannes
Fri 4 22:00 Dirty Harry
Sat 5 22:00 Dirty Harry
Fri 11 22:00 Blah Blah
Sat 12 22:00 The Wadies
Fri 18 22:00 Zannalee
Sat 19 22:00 Zannalee
Fri 25 22:00 Kevin J O’Hara
Sat 26 22:00 Kevin J O’Hara