Live Bands

Fri 3 22:00 Kevin J O’Hara
Sat 4 22:00 Kevin J O’Hara
Sun 5 19:00 Trad Music & Dance
22:00 Avi
Fri 10 22:00 Blah Blah
Sat 11 22:00 Dirty Harry
Sun 12 19:00 Trad Music & Dance
Fri 17 22:00 Black & Blue
Sat 18 22:00 Black & Blue
Sun 19 19:00 Trad Music & Dance
Fri 24 22:00 Trada
Sat 25 22:00 The Skinny Fat Boyz
Fri 31 22:00 XY